Allt du vill veta om ditt gymnasieval

Undrar du över något inför ditt val till gymnasiet? Här finns allt du behöver veta. För att göra det enkelt för dig har vi sorterat informationen från A till Ö. Hoppas du får svar på dina frågor – och att du hittar ett program som du verkligen trivs med.

ANSÖKAN — NÄR OCH HUR

  • Ordinarie valperiod 8 januari – 8 februari 2024.
  • ​Omvalsperiod 15 april – 15 maj 2024.
  • ​Preliminär antagning i april och den slutliga antagningen är klar i slutet av juni.
  • Du har hela juli på dig att svara på antagningsbeskedet, alla måste svara.
  • Reservantagningen påbörjas i augusti.

Andra ansökningstider kan gälla till våra riksgymnasier, till exempel till idrottsgymnasierna. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information. Läs mer på www.gymnasieantagningen.nu

ANPASSAD GYMNASIESKOLA

Det finns flera nationella program inom den anpassade gymnasieskolan. Alla program är fyraåriga med en minsta garanterad undervisningstid på 3 600 timmar under studietiden. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

BEHÖRIG TILL GYMNASIESKOLAN

Du är behörig att söka till gymnasieskolan om du påbörjar din utbildning före den 1 juli det år du fyller 20 år. För att vara behörig till ett högskoleförberedande program måste du vara godkänd i 12 ämnen. De 12 ämnena måste innefatta; svenska eller svenska som andra språk, matematik och engelska.

För ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet krävs minst godkänt betyg i SO (geografi, historia, religionskunskap och samhällsvetenskap). Till teknikprogrammet och naturvetenskapsprogrammet krävs det godkända betyg i NO (biologi, fysik och kemi). Till det estetiska programmet krävs godkända betyg i nio ämnen förutom svenska, svenska som andra språk, engelska och matematik.

För att var behörig till ett yrkesprogram krävs godkänt i svenska eller svenska som andra språk, matematik och engelska samt fem andra ämnen. Läs mer på Skolverkets hemsida.

BETYG I GYMNASIESKOLAN

Höstterminen 2011 infördes en ny betygsskala med fler betygssteg. Den nya skalan och de nya kunskapskraven ska ge bättre förutsättningar för tydligare information och en rättvisare och mer nyanserad bedömning. Skalan är sexgradig från A till F med fem godkända och ett icke godkänt betygssteg. Läs mer på Skolverkets hemsida.

COLLEGE

En certifierad utbildning som innehåller mycket kontakter med arbetslivet. Vård- och omsorgsprogrammet är ett exempel på en collegeutbildning.

ELEVHEM

Elever som ska gå på Forslundagymnasiet eller Liljaskolan kan bo på skolornas elevhem, och kan få inackorderingstillägg på grund av långa restider. Mer information får du av din studie- och yrkesvägledare eller elevhemsföreståndaren.

FRI KVOT

Du kan begära att bli prövad i fri kvot, dvs få en individuell bedömning om du har medicinska och eller sociala skäl som kan styrkas med intyg eller om du har betyg vilka inte utan vidare kan jämföras med grundskolans. En speciell frikvotsblankett ska fyllas i av dig och din vårdnadshavare. Blanketten finns att hämta på www.gymnasieantagningen.nu. Du kan också kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

FRI SÖK

Du kan söka ett nationellt program och en nationell inriktning var som helst i landet. Den mottagande kommunen beslutar om du får börja utbildningen. Inackorderingstillägg utbetalas inte. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

GYMNASIEANTAGNINGEN

Gymnasieantagningen i Vindeln handlägger Västerbottens samtliga gymnasieansökningar. Hit kan du vända dig om du har frågor om antagningen. Mer information och kontaktuppgifter hittar du på www.gymnasieantagningen.nu.

GYMNASIEARBETE

På alla program ingår ett fördjupningsarbete som omfattar 100 poäng. Gymnasiearbetet är ett självständigt större arbete där du kan fördjupa dig inom ett område knutet till utbildningens karaktärsämne.

HJÄLP ATT VÄLJA RÄTT

På den här sajten finns massor med information om gymnasievalet. Med det finns även andra sätt att hitta information. Du kan till exempel gå in på gymnasieskolornas hemsidor eller prata med studie- och yrkesvägledaren på din skola eller på någon av gymnasieskolorna. Du kan också gå på skolornas informationskvällar och öppet hus (se även rubrik nedan). Här hittar du Skolverkets information och vägledning inför gymnasievalet. Men det viktigaste är ändå att du själv funderar och tar ställning till de olika programmen och försöker välja det som känns rätt för just dig.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

Från hösten 2011 finns det sex högskoleförberedande program: Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet.

INFORMATIONSKVÄLLAR OCH ÖPPET HUS

Alla kommunala gymnasieskolor i Umeå och Liljaskolan i Vännäs arrangerar informationskvällar och/eller Öppet hus. Se skolornas hemsidor för mer information.

INACKORDERINGSTILLÄGG

Om du har mer än 4 mil till skolan eller har en lång och tidskrävande resväg, så att din skoldag förlängs med mer än 2 timmar och 45 minuter (i förhållande till skolans ramtid) kan du ansöka om inackorderingstillägg. Det gör du på en speciell blankett som du beställer från din hemkommun. Ramtiden för skolorna i centralorten är 8.20 -15.50. Inackorderingstillägg kan du få till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Om du ansöker om inackorderingstillägg måste du lämna tillbaka ditt busskort. Du får inte ha både busskort och inackorderingstillägg.

INTRODUKTIONSPROGRAM

Introduktionsprogrammen är till för dig som inte är behörig för studier på nationella program. Introduktionsprogrammen har fyra olika inriktningar:
Språkintroduktion (IMS) - För dig som nyligen anlänt till Sverige.
Yrkesintroduktion (IMY) - För dig som vill få en utbildning som antingen kan leda direkt till arbetsmarknaden eller till vidare utbildning.
Individuellt alternativ (IMA) - Du får en enskild planering utifrån dina egna behov och förutsättningar.
Programinriktat val (IMV) - Den här inriktningen är kopplad till ett gymnasieprogram och du läser samma ämnen som alla andra (i klassen) förutom det ämnet som du inte har godkänt i. Om du exempelvis inte är godkänd i engelska på grundskolan men för övrigt behörig till programmet, läser du grundskolans engelska samtidigt eller före du läser gymnasieengelska. I övrigt läser du med din klass. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

LÄRLINGSUTBILDNING

Lärlingsutbildning är en alternativ väg genom gymnasieskolan. Mer än hälften av utbildningen sker på ett företag som du själv kan vara med och välja. Som lärling läser du de flesta kurserna i en verklig arbetsmiljö. Utbildningen ger dig grundläggande yrkesutbildning och behörighet till högskolestudier. De kommunala gymnasieskolorna erbjuder lärlingsutbildning inom många yrkesprogram. Kolla in vilka program som finns på Dragonskolan - Skolwebbar (umea.se). Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

MERITVÄRDE

Grundskolan bokstavsbetyg räknas om till siffror för att det ska kunna göras ett urval inför gymnasiet (A=20 poäng, B=17,5 poäng, C=15 poäng, D=12,5 poäng, E=10 poäng). När du söker till gymnasieskolan räknas from HT 2014 alla 17 betyg. Har du E i alla ämnen så har du 170 poäng och den maximala poängen är 340 poäng. Om ett program har fler sökande än platser är det meritvärdet som avgör vem som får plats.

MODERSMÅLSUNDERVISNING

Alla elever som har ett aktivt annat modersmål än svenska kan få läsa modersmål inom ramen för sitt program. Det finns tre nationella kurser på vardera 100 poäng i modersmål, totalt 300 poäng. Du som vill ha undervisning på ditt modersmål har rätt att ansöka om det. Det är sedan rektor som beslutar om du får läsa modersmål utifrån kraven i skollagen. Mer information kan du få hos din studie- och yrkesvägledare eller på kommunens webbplats.

PLUGGA VIDARE

Om du vill läsa vidare efter gymnasiet finns det massor av olika utbildningsformer att välja mellan. Exempelvis universitet, högskola, yrkeshögskola, folkhögskola och/eller utlandsstudier. Din studie- och yrkesvägledare vet mer om det här och också vart du kan vända dig för att få mer detaljerad information om vad som krävs för att komma in på en speciell utbildning.

POÄNG

Varje kurs har ett fastställt antal gymnasiepoäng som är ett mått på kursens omfattning (tid/arbetsinsats) i förhållande till målen. När du har nått målen och betyg utfärdats får du poäng för kursen. 1 poäng motsvarar ungefär 1 timmes (60 min) undervisning.

POÄNGPLAN

Alla gymnasieprogram omfattar 2 500 poäng. Av dessa är 600-1250 poäng gymnasiegemensamma ämnen. Programmen består även av programgemensamma karaktärsämnen, programfördjupning, individuellt och gymnasiearbete. De flesta program har också inriktningar. Poängplanen visar vilka kurser som ingår i respektive program och vilket poängtal som varje kurs ger. Poängplanerna kan du hitta på skolornas hemsidor, där programmen beskrivs närmare.

RIKSREKRYTERANDE UTBILDNINGAR

Om en utbildning är riksrekryterande så innebär det att elever från hela landet får söka och att ingen har företräde på grund av bostadsort. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

SAMVERKAN VÄSTERBOTTENS LÄN

Det innebär att alla elever som bor i någon av Umeåregionens sex kommuner erbjuds att fritt och på lika villkor söka till de skolor och de program som finns i respektive kommun och inom Västerbottens län.

SKOLSKJUTSAR

Har du mer än 6 kilometer (km) från din och dina föräldrars bostad till skolan kan du ansöka om busskort för dina dagliga resor. Den möjligheten har du till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Du som får busskort och har mer än 4 km från bostaden till närmaste busshållplats, kan dessutom ansöka om kontantersättning för att själv ordna din transport till och från avresehållplatsen. Det gör du på din gymnasieskola hos den person som ansvarar för skolskjutsar. Du måste omedelbart lämna tillbaka ditt busskort om du avbryter din skolgång, får inackorderingstillägg, flyttar så att du får kortare skolväg än 6 km eller byter skola. Läs mer om busskort och kontrollera hur långt du har till din gymnasieskola.

STUDERA PÅ ANNAN ORT

Du har rätt att söka till en skola på annan ort om det nationella programmet eller den nationella inriktningen du vill läsa inte finns på någon av skolorna i Umeåregionen. Oavsett var programmet finns kan du ansöka på webben (läs mer under rubriken Söka via Internet). Vet du redan nu att den inriktning du vill välja i årskurs 2 inte finns på din hemort, får du söka till en annan skola redan när du väljer till årskurs 1. Du kan ibland också gå första årskursen på din hemort, även om inriktningen inte finns där. Kontakta skolan som erbjuder inriktningen för att få veta vad som gäller. Utbildningar som har riksintagning kan du söka till oavsett var du bor. Det gäller även riksidrottsgymnasier och godkända fristående skolor med riksintagning.

STUDIEEKONOMI

Du får studiebidrag varje månad t o m vårterminen det år du fyller 20 år. Studiebidraget kommer automatiskt och du behöver inte ansöka om det. Har du långa restider som gör att du måste flytta hemifrån kan du ansöka om att få inackorderingstillägg. Dessutom kan du ansöka om rese- och extratillägg. Läs mer under rubrikerna Elevhem och Inackorderingstillägg.

STUDIEVÄGLEDNING

Det finns studie- och yrkesvägledare på både din skola och gymnasieskolorna. De kan hjälpa dig med allt som har med gymnasievalet att göra.

SÖKA VIA INTERNET

Om du går i grundskolan kan du göra din gymnasieansökan på www.gymnasieantagningen.nu
Här på sajten och på gymnasieskolornas webbplatser finns detaljerad information om varje program och olika kurser. Din studie- och yrkesvägledare kan också informera om de olika programmen och de nyheter som gäller.

VÄLJA PROGRAM

Du kan välja många olika program när du söker till gymnasiet. Det är bra om du gör flera val, men tänk också noga igenom dem så att du verkligen vill gå på programmen du söker till. Det är viktigt att du rangordnar valen, det du helst vill som val 1, det du näst helst vill som val 2 osv.

YRKESPROGRAM

Från hösten 2011 finns det tolv yrkesprogram: Barn- och fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Industritekniska programmet, Naturbruksprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet. 

INNEHÅLL

Skolor

På den här sajten finns information om följande skolor:
Dragonskolan
Forslundagymnasiet
Liljaskolan
Maja Beskowgymnasiet
Midgårdsskolan

Mina program:

Inga program

Hämta program